Reisbijstand

Bijstand personen

De geografische reikwijdte van die waarborgen kan variëren naargelang van het soort contract dat men sluit. Sommige prestaties kunnen gedekt zijn zowel in België als in het buitenland, andere alleen maar in het buitenland.

Voorbeelden

In België kan uw bijstandverlener u voor u op reis vertrekt doeltreffend helpen door u gezondheids- of welzijnsinformatie te verstrekken. Wanneer zich tijdens een reis een geval van ziekte of een ongeval voordoet kan hij eveneens thuis bijstand verlenen tijdens en na een hospitalisatieperiode (hulp bij huishoudelijke taken, kinderopvang voor kinderen onder de zestien jaar, …).

In het buitenland biedt de bijstandverlener naast een uitgebreide medische bijstand zeer vaak bovenop de terugbetalingen van de sociale zekerheid de garantie op terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische kosten, net als de medische kosten voor nabehandeling in België van in het buitenland gedekte zorgen.

Naargelang van uw dekkingen, kan de bijstandverlener eveneens :

 • in sommige gevallen de hospitalisatiekosten voorschieten
 • de opsporings- en reddingskosten betalen (bijvoorbeeld op een skipiste)
 • zorgen voor het bezoek van een verwante bij een verlengde ziekenhuisopname
 • de andere verzekerden en in het bijzonder de kinderen ten laste nemen (repatriëring, begeleiding, …)
 • repatriëren bij overlijden
 • de vervroegde terugkeer organiseren in geval van hospitalisatie of overlijden van een verwante of in geval van ernstige schade aan de woning
 • in geval van wijziging van de retourdatum, tussenkomen in de bijkomende transportkosten voor de retour en in de eventuele kosten voor verlenging van verblijf
 • brillen, prothesen of geneesmiddelen opsturen ter plaatse indien die niet beschikbaar zijn in het vakantieoord
 • vervoerbewijzen, belangrijke reisdocumenten of bagage in geval van diefstal of verlies ter plaatse sturen
 • zorgen voor de repatriëring van het voertuig van de verzekerde door een vervangingschauffeur
 • bijstand aan huisdieren verlenen

Bijstand voertuig

De bijstand aan voertuigen waarborgt pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen van het voertuig ten gevolge van panne of een ongeluk. Sommige overeenkomsten stellen ook een vervangingswagen ter beschikking. Die waarborgen zijn een aanvulling op uw verplichte verzekering BA-auto en op een omniumverzekering, of kunnen worden aangegaan in een apart contract.

De bedoeling is dat de verzekerde snel en doeltreffend zijn weg kan voortzetten zowel in België als in het buitenland, bijvoorbeeld in geval van een ongeval, tanken van verkeerde brandstof, lekke band, platte batterij, elektrisch probleem,… Ofwel lost de pechverhelper het technisch probleem ter plaatse op, ofwel wordt het voertuig weggesleept naar een garage en ontvangt de verzekerde een vervangingsvoertuig.

Naast de pechverhelping of het wegslepen van het voertuig in geval van panne of ongeval in België en/of in het buitenland, omvat de bijstand aan het voertuig een hele reeks waarborgen, onder andere :

 • bijstand aan de aanhangwagen of de caravan
 • de bewakingskosten voor het voertuig
 • de repatriëring van het voertuig
 • bijstand in geval van diefstal van het voertuig
 • bijstand voor formaliteiten bij de afstand of de teruggave van het verzekerde voertuig
 • bijstand in afwachting van herstelling: voortzetten van de reis met een vervangingswagen, verblijf ter plaatse of repatriëring van het voertuig en inzittenden (evenals van gezelschapsdieren, bagage, aanhangwagens en plezierboten). Naargelang van de plaats en de afstand tot de woonplaats gebeurt de repatriëring via sleping, met een vervangingsvoertuig, met de trein of per taxi of met het vliegtuig
 • het opsturen van wisselstukken in geval technisch incident
 • hulpverlening voor het openen van portieren wanneer de sleutels in het verzekerde voertuig vergeten werden

De annulatieverzekering

De annuleringsverzekering dekt het financiële verlies dat u en uw gezin zouden lijden omdat u een geplande reis niet kan maken. Ze kan ook voorzien in de terugbetaling van uw niet opgebruikte vakantiedagen in geval van onderbreking van de reis.

Naargelang van de verzekeringsdekking die u kiest, kan de onmogelijkheid om een geplande reis te wijten zijn aan verschillende redenen: medische (ziektes, ongevallen, overlijden, transplantaties, complicaties tijdens de zwangerschap), familiale (scheiding), professionele (economisch ontslag, nieuw contract van onbepaalde duur, intrekken van reeds toegekend verlof), materieel (materiële schade aan de woning, aan de tweede verblijfplaats, aan beroepslokalen) administratieve (oproeping voor een militaire of humanitaire opdracht, voor de adoptie van een kind of als getuige of jurylid bij een rechtbank), overheidsgebonden (bijvoorbeeld weigering van een visum) of andere (herkansingsexamen, vertraging bij inscheping ten gevolge van een panne of een ongeval, annulering door uw reisgezel).

De medische redenen waardoor de verzekerde zijn reis niet kan maken, kunnen betrekking hebben op de verzekerde zelf, maar ook op andere personen die de verzekerde niet vergezellen tijdens de reis: de echtgenoot, de ouders of aanverwanten en met inbegrip van aanverwanten in de tweede graad net als de persoon bij wie de verzekerde gratis ging verblijven in het buitenland.

Net als de reisverzekering kan de annuleringsverzekering voor een tijdelijke periode gesloten worden, voor een welbepaalde reis, of voor een jaar voor alle tijdens een jaar geplande reizen.